Terms & Conditions

BRICKS Amsterdam BV  kvk 63670895

 

Algemene Voorwaarden

startscherm

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bricks Amsterdam BV de opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurarchitectuur, interieurontwerp en styling.
 1. De Opdrachtgever de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Bricks Amsterdam BV als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

 

 1. De Opdracht of de Overeenkomst de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Bricks Amsterdam BV met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Bricks Amsterdam BV.

 

 1. Het Project het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan Bricks Studio verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekking tot diensten en leveringen van zaken door Bricks Amsterdam BV en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Bricks Amsterdam BV, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
 1. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

 

 1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en onverkort van toepassing. Bricks Amsterdam BV en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen

 

 1. Offertes van Bricks Studio zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat Bricks Amsterdam BV de Opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.
 1. Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.
 1. Een verstrekte Opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Bricks Amsterdam BV staan omschreven, wordt door Bricks Amsterdam BV schriftelijk bevestigd en door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Bricks Amsterdam BV zijn bevestigd.
 1. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de Opdracht door andere middelen te bewijzen.
 1. Indien geen van beide partijen de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door Opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Bricks Amsterdam BV aanvangt met de uitvoering van de Opdracht, dan wordt Opdrachtgever geacht de Opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4 uitvoering Opdracht

 

 1. Bricks Amsterdam BV zorgt dat zij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het Project, waarop de Opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. Bricks Amsterdam BV fungeert als vertrouwensman van de Opdrachtgever.
 1. Bricks Amsterdam BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 1. Bricks Amsterdam BV is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 1. De Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn, bij gebreke daarvan kan, onder andere, de datum waarop (onderdelen van) de Opdracht word(en) voltooid verlaat worden.
 1. De Opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het Project aan derden, zonder Bricks Amsterdam BV daarin te kennen.
 1. De Opdrachtgever zal het geleverde (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Bricks Amsterdam BV te melden. Na die termijn wordt geacht de Opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

Artikel 5 Honoraria, bureaukosten, kosten van derden

 

 1. De honorering van Bricks Amsterdam BV kan als volgt worden overeengekomen:
(a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of
(b) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of
(c) door een vast bedrag, exclusief de door de Opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, af te spreken.
 1. De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 1. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de Opdracht.

Artikel 6 Honorarium bij gewijzigde Opdracht

 

 1. De Opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Bricks Amsterdam BV verricht ten gevolge van:
(a) gewijzigde (overheids) voorschriften of overheidsbeschikkingen, of
(b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever of door omstandigheden die niet aan Bricks Amsterdam BV zijn toe te rekenen, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
 Bricks Amsterdam BV informeert de Opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de Opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Bricks Amsterdam BV of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

Artikel 7 Betaling en invorderingskosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bricks Amsterdam BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Bricks Amsterdam BV aangegeven. Bricks Amsterdam BV is gerechtigd om periodiek te factureren.
 1. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 1. Bricks Amsterdam BV heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 1. Bricks Amsterdam BV kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Bricks Amsterdam BV kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 1. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 1. Nadat de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Bricks Amsterdam BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 1. Alle vorderingen van Bricks Amsterdam BV worden terstond opeisbaar wanneer surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw ten opzichte van de Opdrachtgever is verzocht, of zij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde geldt indien de Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 Duur en beëindiging

 

 1. Met inachtneming van lid 2 van dit artikel, kan de Opdracht tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een van de partijen in de nakoming van de Opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
 1. Bij tussentijds beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Opdracht door Bricks Amsterdam BV, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Bricks Amsterdam BV wegens verwijtbare handelingen van de Opdrachtgever, is Bricks Amsterdam BV gerechtigd te vorderen:
(a) 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging en
(b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die Bricks Amsterdam BV ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

Artikel 9 Vertraging in de uitvoering van de Opdracht

 1. Indien de vervulling van de Opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Bricks Amsterdam BV niet kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Bricks Amsterdam BV te vergoeden.
 1. Voor zover mogelijk zal Bricks Amsterdam BV de Opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10 Afwijkingen van ontwerp

 

Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Bricks Amsterdam BV en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 Eigendoms- en auteurrechten

 

 1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Bricks Amsterdam BV bij de vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Bricks Amsterdam BV, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.
 1. Bricks Amsterdam BV heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Bricks Amsterdam BV, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bricks Amsterdam BV.
 1. Bricks Amsterdam BV heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie, zonder voorafgaande instemming van Opdrachtgever. Zij zal daarbij de gerechtvaardigde belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en verjaringstermijn

 

 1. Indien bepaalde onderdelen van de Opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is Bricks Amsterdam BV voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
 1. Bricks Amsterdam BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
 1. Bricks Amsterdam BV is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
 1. Bricks Amsterdam BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bricks Amsterdam BV is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 1. Indien het ontwerp van Bricks Amsterdam BV niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid volledig is toe te rekenen aan Bricks Amsterdam BV, dan is Bricks Amsterdam BV slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Bricks Amsterdam BV.
 1. Bricks Amsterdam BV sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de Opdrachtgever legt Bricks Amsterdam BV de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan.
 1. De aansprakelijkheid van Bricks Amsterdam BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waarvoor Bricks Amsterdam BV is verzekerd, maar zal nooit meer bedragen dan tweemaal het bedrag dat uit hoofde van de Opdracht is of zou zijn verschuldigd.
 1. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Bricks Amsterdam BV voldoende onderbouwd kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 13 Overmacht

 

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Bricks Amsterdam BV kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Bricks Amsterdam BV overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat het aan Bricks Amsterdam BV gelieerde persoon geestelijk of lichamelijk verhinderd is de Opdracht naar behoren te vervullen.
 1. Bricks Amsterdam BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Bricks Amsterdam BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
 1. Ingeval van overmacht heeft Bricks Amsterdam BV het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
 1. Indien Bricks Amsterdam BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Bricks Amsterdam BV gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

Artikel 14 Ontbinding

 

 1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Bricks Amsterdam BV omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Bricks Amsterdam BV gerechtig de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bricks Amsterdam BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 1. De rechter in de vestigingsplaats van Bricks Amsterdam BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Bricks Amsterdam BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op bricksstudio.nl
 2. Zij zijn separaat aan te vragen bij Bricks Amsterdam BV via mail: info@bricksstudio.nl
 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met http://bricksstudio.nl.transurl.nl.transurl.nl.
 4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

 

BRICKS Amsterdam BV  KvK 63670895

 

General terms and conditions

 

Article 1 Definitions

 

In these general terms and conditions, the following definitions are used:

 

 1. Bricks Amsterdam BV, the contractor that performs work under contract with a counterparty in the area of interior architecture, interior design and styling.

 

 1. The Client, the natural person, company, partnership or legal person who gives Bricks Amsterdam BV a contract as the counterparty to perform work.

 

 1. The Contract or the Agreement, the Agreement between the Client and Bricks Amsterdam BV with respect to the performance of work by Bricks Amsterdam BV.

 

 1. The Project, the premises, building or structure, or part thereof, to which the Contract awarded to Bricks Studio extends.

 

Article 2 Applicability of general terms and conditions

 

 1. These general terms and conditions apply to all quotes and contract confirmations with respect to services and deliveries of items by Bricks Amsterdam BV and further to all other agreements closed with Bricks Amsterdam BV, all in accordance with the statement on the quote or contract confirmation, unless stated otherwise or the parties expressly derogate from these terms and conditions.

 

 1. The applicability of the general terms and conditions used by the Client is hereby expressly rejected.

 

 1. Any derogations from these general terms and conditions are only valid if these are expressly agreed in writing or electronically.

 

 1. If one or more of the provisions in these general terms and conditions are void or should be voided, the other provisions of these general terms and conditions remain completely and fully in effect. Bricks Amsterdam BV and the Client will then consult for the purpose of agreeing to new provisions in replacement of the void or voided provisions, whereby as much as possible the purpose and scope of the original provision is taken into consideration.

 

Article 3 Quotes and contract confirmations

 

 1. Quotes from Bricks Studio are entirely without obligation and can, until the moment that Bricks Amsterdam BV has confirmed the Contract, be revoked.

 

 1. A quote is valid for a maximum of 30 days.

 

 1. An awarded Contract, in which the services and activities of Bricks Amsterdam BV are described, will be confirmed by Bricks Amsterdam BV in writing and signed in agreement by the Client. Oral agreements and stipulations are only binding after these are confirmed in writing by Bricks Amsterdam BV .

 

 1. That provided in item 3 of this article does not prejudice the ability of either party to prove the creation of the Contract by other means.

 

 1. If neither of the parties has confirmed the Contract in writing, or the contract confirmation is not yet signed in agreement by Client, the deposit has been paid and the Client nonetheless consents to Bricks Amsterdam BV starting with the fulfilment of the Contract, then the Client will be considered to have awarded the Contract according to the quote.

 

Article 4 Fulfilment of Contract

 

 1. Bricks Amsterdam BV ensures that it is adequately prepared to take responsibility for the Project that the Contract concerns. Bricks Amsterdam BV functions as a fiduciary of the Client.

 

 1. Bricks Amsterdam BV has the right to have certain work performed by third parties, at its own judgement.

 

 1. Bricks Amsterdam BV is entitled to carry out the Agreement in different phases and to invoice the completed part separately.

 

 1. The Client provides all information and takes all decisions that are necessary for the proper fulfilment of the Contract in a timely manner; in the absence of which, among other things, the date on which (parts of) the Contract will be completed can be delayed.

 

 1. The Client gives no contracts, orders or instructions with respect to the Project to third parties, without taking Bricks Amsterdam BV into account.

 

 1. The Client will examine the delivery (or have this done), immediately at the moment that the items are made available or the relevant work is completed, as applicable. The Client ought to examine whether the quality and/or quantity of the delivery corresponds with that which is agreed and meets the requirements that the parties have agreed to. If this is not the case, the Client must report this immediately, yet in any case no later than within fourteen days after discovery, in writing to Bricks Amsterdam BV. After that term, the Contract will be considered to have been properly executed.

 

Article 5 Honoraria, overhead, costs of third parties

 

 1. The fee of Bricks Amsterdam BV can be agreed as follows:
(a) according to a percentage of the final building and furnishing price, increased by additional construction work billed by the respective contractor(s); or
(b) on the basis of an hourly rate established in advance; or
(c) by agreeing to a fixed amount, excluding the VAT owed by the Client.

 

 1. The fee intended in item 1 excludes overhead, travel and lodging expenses, duplication and plotting costs, costs of advisors, costs for overseeing the completion of the construction (or having this done), costs of drawing revisions, costs of measuring (or having this done) and documenting the current state in drawings. These costs will be specified separately as much as possible to the Client when billed.

 

 1. A separate fee is owed for costs that were unforeseen at the time of the acceptance of the Contract.

 

Article 6 Honorarium for modified Contract

 

 1. The Client owes a separate fee for additional work (over work) that Bricks Amsterdam BV performs as a result of:
(a) changes in (governmental) regulations or governmental decisions, or
(b) changes in the design at the request of the Client or due to circumstances that are not attributable to Bricks Amsterdam BV, after the design is established or approved.
 Bricks Amsterdam BV informs the Client in a timely fashion of the nature of the additional work and the costs thereof, unless this is not possible due to the circumstances and performing the additional work permits no postponement or causes no serious delay.

 

 1. If during the fulfilment of the Contract it appears that additional work must be performed by Bricks Amsterdam BV or a third party is to be hired by Bricks Amsterdam BV for the proper fulfilment of the Contract, without this being the result of the situations intended in item 1, then the parties will modify the Agreement in mutual consultation.

 

Article 7 Payment and collection costs

 

 1. Payment must always be made within 14 days after the invoice date, in a way to be indicated by Bricks Amsterdam BV in the currency invoiced, unless otherwise indicated by Bricks Amsterdam BV in writing. Bricks Amsterdam BV is entitled to invoice periodically.

 

 1. If Client remains in default of the timely payment of an invoice, then the Client is legally in default, without a further notice of default being required. The Client then owes interest of 2% per month, unless the statutory interest is higher, in which case the statutory interest is owed. The interest over the outstanding amount will be calculated from the moment that the Client is in default until the moment of payment of the full amount owed.

 

 1. Bricks Amsterdam BV has the right to apply payments made by the Client first to cover the costs, then to cover the outstanding interest and finally to reduce the principal amount and the current interest.

 

 1. Bricks Amsterdam BV can, without being in default, refuse an offer of payment, if the Client directs a different sequence for application of the payment. Bricks Amsterdam BV can refuse the complete discharge of the principal, if the outstanding and current interest and collection costs are not also satisfied.

 

 1. Objections to the amount of an invoice do not suspend the payment obligation of the Client.

 

 1. After the Client is in default of the (timely) fulfilment of the obligations, all reasonable costs for obtaining satisfaction outside court will be borne by the Client. The extra-legal costs will be calculated on the basis of that is which is usual at that moment in the Dutch collections practice. If Bricks Amsterdam BV, however, has incurred higher costs for collection that were reasonably necessary, the actual costs incurred are eligible for compensation. Any legal and process fees will also be recovered from the Client. The Client also owes interest over the collection costs.

 

 1. All claims of Bricks Amsterdam BV become immediately payable when suspension of payments or debt restructuring in the sense of article 284 ff of the Bankruptcy Act is requested with respect the Client, or the Client is declared in a state of bankruptcy, or otherwise experiences payment difficulties. The same applies if the Client converts the Client’s company to another legal form, or transfers the company to a third party, or relocates the headquarters and/or domicile abroad.

 

Article 8 Term and termination

 

 1. With consideration of item 2 of this article, the Contract can be terminated prematurely, without there being an attributable shortcoming in the fulfilment of the Contract by one of the parties. This termination must be done by registered letter with a statement of the reason for termination.

 

 1. Upon premature termination of the Contract by the Client without there being any attributable shortcoming in the fulfilment of the Contract by Bricks Amsterdam BV, as well as upon premature termination by Bricks Amsterdam BV due to attributable actions of the Client, Bricks Amsterdam BV is entitled to claim:
(a) 125% of the honorarium, calculated according to the state of the work at the time of the termination and
(b) compensation for all costs incurred and to be incurred deriving from the obligations that Bricks Amsterdam BV has already taken on at the time of the termination, with an eye to the fulfilment of the Contract.

 

Article 9 Delay in the fulfilment of the Contract

 

 1. If the fulfilment of the Contract is delayed or interrupted due to circumstances that cannot be attributed to Bricks Amsterdam BV, then the Client is obligated to pay the costs that are caused by this delay or to reimburse Bricks Amsterdam BV for them, as applicable.

 

 1. Insofar as possible, Bricks Amsterdam BV will inform the Client in a timely manner about the delay and the costs that this incurs.

 

Article 10 Deviation from the design

 

Deviations of limited impact between on the one hand the work delivered by Bricks Amsterdam BV and on the other hand the original design cannot form a reason for rejection, discount, damage compensation or dissolution of the Contract. Deviations that, considering all the circumstances, reasonably have no or a minor influence on the usability of the design will always be considered to be deviations of a limited impact.

 

Article 11 Title and copyright

 

 1. Originals of drawings, sketches, bids, budgets, estimates, reports and other documents that Bricks Amsterdam BV has created for the fulfilment of the Contract remain the property of Bricks Amsterdam BV, regardless of whether these have been made available to the Client or to third parties.

 

 1. Bricks Amsterdam BV has with the exclusion of any other the right of realization, publication, duplication and reuse of its designs, sketches, photos and all other illustrations of its design, as intended in the Copyright Act of 1912 or the Benelux act with respect to drawings and models, regardless of whether these are made available to the Client or to third parties.

 

 1. It is not permitted for the Client to reuse (or have this done) the implementation of a design by Bricks Amsterdam BV, or a part thereof, without the express permission of Bricks Amsterdam BV.

 

 1. Bricks Amsterdam BV has the freedom to use the design for its own publicity or promotion, without prior consent from Client. It will take the justified interests of the Client into consideration in doing so.

 

Article 12 Liability and limitation period

 

 1. If certain parts of the Contract, including structural and installation recommendations, are completed by third parties, Bricks Amsterdam BV is not liable for these parts and for the actions of these third parties. These third parties must be addressed independently in such cases.

 

 1. Bricks Amsterdam BV is not liable for indirect damage of the Client or third parties, including consequential damage and commercial damage.

 

 1. Bricks Amsterdam BV is authorized to rectify errors for which it is liable at its own expense and/or to limit or relieve the damage resulting from the errors.

 

 1. Bricks Amsterdam BV is not liable for damage, of any kind whatsoever, arising because Bricks Amsterdam BV has relied on incorrect and/or incomplete information provided by or on behalf of the client.

 

 1. If the design of Bricks Amsterdam BV cannot be completed for the estimated construction price and this circumstance is completely attributable to Bricks Amsterdam BV, then Bricks Amsterdam BV is only required to revise the design, without being liable for any extra costs. The costs of revision of the design will in that case be borne by Bricks Amsterdam BV.

 

 1. Bricks Amsterdam BV has professional liability insurance with respect to its liability as intended in this article. At the request of the Client, Bricks Amsterdam BV will provide the relevant documentation that shows that the insurance obligation has been fulfilled.

 

 1. The liability of Bricks Amsterdam BV is in any case limited to the amount for which Bricks Amsterdam BV is insured, but will never amount to more than twice the amount that is or would be owed under the Contract.

 

 1. Any claim for damage compensation expires if the claim is not made known with sufficient support to Bricks Amsterdam BV within 14 days after the damage or defect is noted. In any case, any claim for damage compensation expires if this has not been referred to the court within one year after the day on which the Contract ends due to completion or termination.

 

Article 13 Force majeure

 

 1. ‘Force majeure’ will be understood to mean any circumstance that permanently or temporarily hinders fulfilment of the Contract, and that cannot be attributed to Bricks Amsterdam BV . This includes, among other things: strikes in companies with which Bricks Amsterdam BV has closed agreements for the benefit of fulfilling the Contract , a general lack of the necessary raw materials, unforeseeable stagnation of suppliers, as well as, insofar as not already included, the case that the person affiliated with Bricks Amsterdam BV is mentally or physically hindered from properly fulfilling the Contract.

 

 1. Bricks Amsterdam BV also has the right to rely on force majeure if the circumstance that causes the force majeure first arose after Bricks Amsterdam BV should have fulfilled its commitment.

 

 1. In the case of force majeure, Bricks Amsterdam BV has the right to suspend its obligations. If the hindrance of fulfilment as a result of force majeure lasts longer than two months, both parties are authorized to dissolve the Agreement, without one of the parties owing damage compensation.

 

 1. If Bricks Amsterdam BV has already partially met its obligations at the start of the force majeure, or can only fulfil its obligations in a limited way, Bricks Amsterdam BV is entitled to declare this part separately, and the Client is required to pay this separate declaration.

 

Article 14 Dissolution

 

 1. If, after the closing of the Agreement, Bricks Amsterdam BV learns of circumstances that give good grounds to fear that the Client will not fulfil its obligations, Bricks Amsterdam BV is entitled to wholly or partially dissolve the Agreement without judicial intervention and to demand reimbursement for costs, damage and interest, unless the Client offers appropriate security at first request for the fulfilment of Client’s obligations.

 

Article 15 Applicable law and settling of disputes

 

 1. Exclusively Dutch law applies to all legal relationships to which Bricks Amsterdam BV is a party, even if a commitment will be wholly or partially fulfilled abroad or if the counterpart involved in the legal relationship has domicile abroad. The applicability of the Vienna Convention is excluded.

 

 1. The court in the place of the legal seat of Bricks Amsterdam BV is exclusively authorized to review disputes, unless the law mandates otherwise. Nonetheless, Bricks Amsterdam BV has the right to present the dispute to the court deemed competent by law.

 

 1. Parties will first turn to the courts after they have made every effort to resolve a dispute in mutual consultation.

 

 

 

Article 16 Location and changes of terms and conditions

 

 1. The general terms and conditions are published on bricksstudio.nl
 2. The general terms and conditions can be requested separately from Bricks Amsterdam BV via email: info@bricksstudio.nl
 3. The last-published version or the version that applied at the time of the creation of the legal relationship with http://bricksstudio.nl.transurl.nl.transurl.nl always applies.

These terms and conditions are on file with the Kamer van Koophandel.